Общи Условия

1.Данни за наемателя.

За целите на договора НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да предостави на НАЕМОДАТЕЛЯ следните документи и данни: лична карта и копие от шофьорска книжка с контролен талон (или акт) необходимо ни с цел установяване на самоличността Ви като клиент и за предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в ЗДвП; постоянен адрес в България или адрес в чужбина или адрес на пребиваване в България; телефон за връзка; възраст над 21 години.

Предоставените лични данни са напълно защитени. С настоящото Ви уведомяваме по силата на чл. 13. от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета (наричан по-надолу Регламента), че обработването на Вашите лични данни се извършва от страна на администратора „Ауто Алея“ ЕООД Е?К:204751128, седалище и адрес : София, ул. „21 век“ 23, вх.Б, ап.3. Обработването се извършва при пълно съобразяване с Вашите законни интереси и при стриктно спазване на приложимите закони, Регламент и други норми. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен носител с цел управление и изпълнение на договора, за да Ви предоставим договорираната услуга, както за изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които използвате при нас, а и с цел установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с нашите условия за съответните услуги. В случай, че наемателят е юридическо лице (ЮЛ), то лицето, сключващо договора, ако не е упълномощено по силата на закона да представлява юридическото лице, трябва да разполага с нотариално заверено пълномощно от законния представител, както и с заверени копия на документи за регистрация на ЮЛ в търговския регистър и за Е?К.2.Срок (наемен период).
ДНЕВЕН наем на кола е до 7 часа, като след изтичане на 7-я час наема се таксува като наем за цяло денонощие.

Наем за ДЕНОНОЩ?Е е наем на кола за 24 часа. Ако превозно средство отдадено под наем за денонощие се върне след изтичане на срока указан в договора, клиентът се таксува с цял допълнителен наем за денонощие. В извън работно време (от 19:00 до 09:00 часа), празнични и почивни дни се начислява такса от 36 лв с ДДС за предаване или приемане на автомобила. Удължаване на срока се допуска само в писмена форма с анекс подписан от двете страни.3.Цена.

Наемната цена включва – неограничен или ограничен пробег договорен между страните, Гражданска отговорност, винетен стикер, застраховка автокаско, разходите за нормалното поддържане на автомобила. Цената е в ЛЕВА с включен 20% ДДС и се дължи от НАЕМАТЕЛЯ в срок до 14 дни от получаване на фактурата за наема. В случай, че автомобила се върне с пробег над догорен лимитто НАЕМАТЕЛЯ дължи такса в размер на 0,12 лв с ДДС за екстра пробег за всеки изминат километър над лимита. Наемната цена не включва разходите за паркинг, автомивка, глоби и други административни наказания за нарушения, извършени с автомобила за срока на действие на настоящия договор. Тези разходи се покриват от НАЕМАТЕЛЯ.
3.1.Начин на плащане: кеш, банков трансфер, с карта.
3.2.Гориво: Горивото не е включено в цената на наема. В случай
, че автомобила се върне с по-малко гориво НАЕМАТЕЛЯ заплаща пълната стойност на липсващото гориво на цена 2,00 евро за литър, както и такса в размер на 15 евро.4.Предаване и приемане на автомобила.

Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ в добро и съответстващо на наема състояниекакто и със задължително оборудване, изисквано от органите на КАТ, което се установява с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни. Липсата на писмено отбелязване на недостатъци при приемане доказва доброто и съответстващо на наема състояние. Автомобилът се счита за предаден с предаване на ключа и документите му от Наемодателя на Наемателя или обратно и се попълни приемо-предавателен протокол.
НАЕМАТЕЛЯТ е задължен да върне автомобила измит с всички предадени му документи и оборудване в уговорените в договора срок и място, и в същото състояние, в което му е предаден съгласно подписания приемо-предавателен протокол.
НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да изземе автомобила без предупреждение по всяко време и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобила се използва в нарушение на договора.5. Задължения и отговорности на НАЕМОДАТЕЛЯ.

НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави, както и да обезпечи и да търпи непрекъснатото ползване на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ в рамките на срока на договора, при условие че последния го спазва.
НАЕМОДАТЕЛЯТ
 е длъжен да извършва сервизната поддръжка на автомобила.
НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да признае и възстанови разходите, които Наемателят е направил за ремонт на автомобила при аварийни ситуации, ако те са извършени с неговото писмено съгласие и в изрично посочен от него автосервиз.
„Ауто Алея“ ЕООД като администратор на лични данни се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки, предвидени в ЗЗЛД, за защита на данните от посегателства, загуба или промени. Ние се задължаваме да не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато Ауто Алея е нормативно задължен да предостави данните на публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред.
След прекратяване на договора, прекратяваме използването на Вашите лични данни за целите на договорното правоотношение, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и/или изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните – задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), изтичане на определените в ЗЗД давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.
„Ауто Алея“ ЕООД не носи отговорност, ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица. Вие, като наши клиенти, имате правото на достъп и поправка на личните си данни, съхранявани при нас. ?мате право да направите възражение срещу обработването, при наличие на законово основание за това. При установени и доказани наши нарушения, като администратор на Вашите лични данни, Вие имате право на жалба пред Комисията за защита на личните данни.

По този договор „Ауто Алея“ ЕООД е носител на правна отговорност само при наличие на умисъл и груба небрежност. Всякакви други искове, независими от правната им основа, се считат за неоснователни.6. Задължения и отговорности на НАЕМАТЕЛЯ:

А/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да заплати наемната цена за определения в договора срок, включително и когато автомобила бъде спрян от движение поради нарушение на НАЕМАТЕЛЯ на законите и нормативните разпоредби, ПТП или задържане на автомобила от органите на МВР.
Б/
 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да използва автомобила с грижите на добър стопанин и е отговорен за всички щети, произлезли от неспазването на това задължение, независимо дали щетите са причинени от НАЕМАТЕЛЯ или от трети лица. В това число заплаща и за причинените загуби от неизползване на автомобила за периода на отстраняване на щетата т.е. НАЕМАТЕЛЯ заплаща равностойността  на дневния наем на автомобила, за всеки ден, в който същото превозно средство е на практика неизползваемо.
В/
 НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да  спазва ограниченията за скорост, както и всички други изисквания на Закона за движение по пътищата, използвайки автомобила. Ограниченията за скорост са: в населено място-50 км/ч, извън населено място -90 км/ч, на автомагистрали –140 км/ч. В случай на неспазване на закона и договора в тази си част, НАЕМАТЕЛЯ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ такса в размер на: 50 лв при превишаване на скоростта. Тази такса не освобождава от отговорност НАЕМАТЕЛЯ и той е отговорен за всички произлезли последици от неспазване на закона, както и заплаща  всички глоби на съответните органи.
Г/
 НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотстъпва автомобила на друг шофьор, ако той не е вписан в договора като втори шофьор.
Д/
 
НАЕМАТЕЛЯТ няма право да пуши тютюневи изделия в автомобила. При неизпълнение на това задължение той дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 280 лева с ДДС. Тази неустойка се дължи кумулативно с отговорността за причинени щети на интериора в резултат на използване на тютюневи изделия .
Е/ 
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да спазва условията на Застрахователя. При настъпване на ПТП с щети по наетия автомобил, друго имущество или пострадали лица НАЕМАТЕЛЯ е задължен да уведоми незабавно НАЕМОДАТЕЛЯТ, да уведоми и изчака органите на Пътна полиция, да се снабди с протокол за инцидента, да регистрира събитието пред застрахователя и да им съдейства за изясняване на случая.
Ж/ НАЕМАТЕЛЯТ не може да ползва автомобила извън територията на Р България без изрично писмено съгласие от 
НАЕМОДАТЕЛЯ. При своеволно напускане на страната НАЕМАТЕЛЯ дължи за всеки ден, в който автомобила е бил извън пределите на България такса в размер на 1200 лв с ДДС.
З/ НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при паркиране да взема със себе си ключа и свидетелството за регистрация на автомобила и в никакъв случай не може да ги оставя в автомобила. При паркиране прозорците трябва да са плътно затворени, вратите заключени и алармата включена.
В случай на неизпълнение на някое от тези свои задължения 
НАЕМАТЕЛЯ носи пълна и неограничена отговорност за възникналите щети за наемодателя и заплаща за всички загуби и щети по автомобила.7. Щети.

Застраховката на автомобила не покрива щети причинени от НАЕМАТЕЛЯ по гумите на колата, люспи на челното стъкло, джанти, тасове, ходовата част, щети по интериора, щети следствие на управление на автомобила под влияние на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Застраховката не покрива и щети причинени от ПТП, за което няма издаден протокол от органите на Пътна полиция или не е уведомена мобилната група на застрахователя. При увреждане или загубване на документи и/или ключ от автомобила, както и при увреждане на част или на целия автомобил, включително пожар или счупване на стъкло, наемателят независимо от вината си е длъжен да заплати на наемодателя пълно обезщетение за възникналите увреждания, включително обезщетение за пропуснати ползи, съответстващо на дневния наем за съответния период до пълното възстановяване на автомобила.
НАЕМАТЕЛЯТ носи пълна лична  и неограничена имуществена отговорност за всички нанесени щети непокрити от застрахователя, както и за причинени щети на трети лица във връзка със самото наемно отношение или с използването на наетия автомобил, ако това е в резултат на нарушаване на договора или законите на страната и щетите не се покриват от застраховките.
При кражба (обсебване) на автомобила 
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да съобщи в най-близкото полицейско управление и да информира за това наемодателят. Наемателят е длъжен да предостави на Наемодателя служебна бележка от Полицията за регистрираната кражба и писмено обяснение за начина, по който е настъпило събитието. В случай, че застрахователното дружество откаже да изплати обезщетение или е освободено от заплащането на обезщетение, изцяло или частично, наемателят следва да изплати на НАЕМОДАТЕЛЯТ общия размер на непокритата щета и всички допълнителни разноски.
При закъснение повече от 8 часа, от момента на изтичане на сключения договор за автомобил под наем, без да сте получили писмено съгласието ни, се счита за присвояване на колата под наем. Ще уведомим компетентните органи на МВР и Застрахователната компания, като и ще обявим наетия автомобил и вас за издирване, а така също и сумата по депозита остава в полза на Ауто Алея.
8. Прекратяване на договора:

А/ С изтичане на срока на договора;
Б/По взаимно съгласие изразено в писмена форма;
В/Договорът за наем се счита за автоматично прекратен поради неизпълнение от страна на 
НАЕМАТЕЛЯ без НАЕМОДАТЕЛЯ да има задължение да отправя писмено предизвестие и да дава допълните-лен срок за изпълнение, когато автомобилът е приведен от НАЕМАТЕЛЯ в състояние, което затруднява нормалната му употреба или намалява неговата пазарна стойност, а така също и при временно спиране от движение на автомобила от органите на МВР.
В случай на прекратяване на договора по точка 8.В. 
НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички вреди на НАЕМОДАТЕЛЯ , явяващи се допълнителна последица от прекратяването на договора и по-специално:
намаляване на стойността на автомобила в резултат на всякакви повредени, подменени или липсващи възли и части от отдадения под наем автомобил, както повреди по автомобила настъпили в резултат на неправилна експлоатация и съхранение, неупълномощена намеса, грубо или небрежно отношение;
-вредата (пропусната печалба), възникнала в периода между предаването на владението на наетия автомобил на НАЕМОДАТЕЛЯ и пълното възстановяване на автомобила – подобна вреда се определя в рамките на наемните вноски по договора за всеки  ден от този период.
9. Предсрочно връщане на автомобила:

Ако превозното средство се върне на НАЕМОДАТЕЛЯ преди упоменатия в договора срок, то НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ 1/2 дневна такса за всеки ден до изтичане на крайния срок на договора, ако първоначално не е договорено друго условие.10. Други условия.

Недействителността на отделни разпоредби на договора не засягат валидността на целия договор. В такива случаи страните ще заменят невалидното условие с валидно, респ. такова, отговарящо на целите и смисъла на договора.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат действащите в Република България нормативни актове. Всички спорове, които е възможно да възникнат във връзка с изпълнението, тълкуването или прилагането на този договор ще бъдат уреждани чрез преговори между страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, всяка от страните може да отнесе въпроса за решаване до компетентния български съд по реда на българския ГПК. Подсъдността е град София.

Договорът влиза в сила след подписването му от страните и предаването на ключа с документите на наемателя.