Данни за Администратора:

“Ауто Алея” ЕООД, Е?К 204751128, с адрес на управление: гр. София, ул. „21 век“ № 23, вх.Б, ап.3  GSM: +359 886 303 333,  e-mail: autoalea@abv.bg,  www.rentautoalex.bg, лице за контакт: Димитър Димитров

С настоящото Ви уведомяваме по силата на чл. 13. от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета (наричан по-надолу Регламента), че обработването на Вашите лични данни се извършва от страна на администратора „Ауто Алея“ ЕООД Е?К:204751128, седалище и адрес: София, ул. „21 век“ 23, вх.Б, ап.3. Обработването се извършва при пълно съобразяване с Вашите законни интереси и при стриктно спазване на приложимите закони.

Предоставените лични данни са защитени. Ауто Алея“ ЕООД като администратор на лични данни осигурява необходимите технически и организационни мерки, предвидени в ЗЗЛД и ОРЗД, за защита на данните от посегателства, загуба или промени чрез действаща вътрешна система.

Ние се задължаваме да не разкриваме Вашите лични данни на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато „Ауто Алея“ ЕООД е нормативно задължен да предостави данните на публични органи и организации или информация за Вас му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред.

Данните се обработват и съхраняват на хартиен носител с цел управление и изпълнение на договора, за да Ви предоставим договорената услуга; необходими са ни с цел установяване на самоличността Ви като клиент; за предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в ЗДвП; за изготвяне и изпращане на фактура за услугите, които използвате при нас; както и с цел установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречие с нашите условия за съответните услуги.

В случай, че наемателят е юридическо лице (ЮЛ), то лицето, сключващо договора, ако не е упълномощено по силата на закона да представлява юридическото лице, трябва да разполага с нотариално заверено пълномощно от законния представител, както и със заверени копия на документи за регистрация на ЮЛ в търговския регистър и за Е?К.

След прекратяване на договора, прекратяваме използването на Вашите лични данни за целите на договорното правоотношение, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения; изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните и/или наш легитимен интерес – задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години); изтичане на определените в ЗЗД давностни срокове за предявяване на претенции (5 години); задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи; и други основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

„Ауто Алея“ ЕООД не носи отговорност, ако клиентът сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.

Вие, като наши клиенти, имате правото на достъп и поправка на личните си данни, съхранявани при нас. ?мате право да направите възражение срещу обработването, при наличие на законово основание за това. При установени и доказани наши нарушения, като администратор на Вашите лични данни, Вие имате право на жалба пред Комисията за защита на личните данни, а именно във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие – субект на данните имате следните права:

Всяко лице може да опише искането си в свободен текст, в който задължително посочва: име, адрес, ЕГН/личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор; описание на искането; предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

„Ауто Алея“ ЕООД е отговорно само при доказан умисъл и груба небрежност. Всякакви други искове, независими от правната им основа, се считат за неоснователни.

?мате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg.

Настоящото уведомление е неразделна част от Договор за предоставяне на услуги, подписан между Вас и „Ауто Алея“ ЕООД, Е?К: 204751128.